Vår syn på hållbarhet

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra partners arbetar vi målmedvetet för att bidra till olika förbättringar inom hälso- och sjukvården och beredskapen. Här kan du läsa om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor. Vill du veta mer hittar du en länk till vår senaste hållbarhetsrapport längre ner på sidan.

ISO-certifieringar

Våra ISO-certifieringar är ett bevis för vårt engagemang för miljö, kvalitet samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi arbetar på ett strukturerat sätt med ständiga förbättringar för att skapa en positiv påverkan inom dessa områden, vilket också avspeglas i våra certifikat för ISO 9001, 14001 och 45001.

 

Kvalitet
ISO 9001

 

Miljö
ISO 14001

 

Arbetsmiljö
ISO 45001

Konkreta initiativ för miljöns skull

Vi arbetar målmedvetet för att minska våra utsläpp i linje med Parisavtalet. För att nå dessa mål har vi genomfört flera initiativ och jobbar ständigt med kontinuerliga förbättringar. Som distributör står transporterna till och från våra lager för den absolut största andelen av de totala utsläppen. Dessa ingår i Scope 3 där vi arbetar aktivt tillsammans med våra partners för att driva en hållbar utvecklingsagenda. Inom ramen för Scope 1 och 2 är det främst vår egen fordonsflotta samt uppvärmning och energianvändningen på våra anläggningar som står för den största delen av våra utsläpp.

 

Scope 1

Direkta utsläpp

Bränsleförbrukning från tjänstebilar

Scope 2

Indirekta energirelaterade utsläpp

 

Elförbrukning, fjärrvärme, fjärrkyla

Scope 3

Utsläpp i vår värdekedja

Uppströms utsläpp (supply chain) och nedströms utsläpp (distribution, användning, avfall)

 

Exempel på initiativ inom Scope 1 och 2

  Vi har gjort framsteg i vår omställning till el- och hybridbilar. Sedan 2019 har andelen el- och hybridbilar i vår flotta ökat från 12 till 55% och vi arbetar aktivt för att nå vårt mål om att hela flottan ska bestå av 100% el- och hybridbilar.

  Vi arbetar för att övergå till förnybar fjärrvärme på våra arbetsplatser och lager.

  Vi installerar solpaneler på vår anläggning i Tagene, Göteborg och övergår till LED-belysning för att ytterligare minska utsläppen.

Exempel på initiativ inom Scope 3

  Vi jobbar hela tiden med uppdatera vårt sortiment med mer hållbara produktalternativ, till exempel varor med lägre CO2-utsläpp, som består av mindre råmaterial eller som innehåller biobaserade, förnybara eller återanvändbara material. Ett exempel är handsken Embra Proceed.

  Vi driver också flera initiativ som handlar om att minska utsläppen av växthusgaser i samband med transporter från våra lager, till exempel att:

  • Optimera fyllnadsgraden av förpackningar och lastbilar, för att minska antalet transporter
  • Samarbeta med speditörer som arbetar aktivt och ambitiöst med att ställa om till fossilfria bränslen
  • Erbjuda miljösmarta tjänster, till exempel Smart Order som hjälper våra kunder att köpa det antal av en vara som ger bäst förutsättningar för optimal lastning och minskad materialåtgång.

En trygg och inkluderande arbetsmiljö

social hållbarhet onemed

Vår framgång som företag är beroende av att vi kan attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Därför är vi måna om att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö, med nollvision vad gäller olyckor och diskriminering. Våra medarbetares kompetens och engagemang gör OneMeds hållbara utveckling möjlig. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och har rätt förutsättningar att växa och utvecklas. Grunden för detta är goda relationer som främjar en öppen dialog där alla känner sig inkluderade och delaktiga.

Vi jobbar aktivt med att skapa säkra arbetsplatser, med särskilt fokus på våra lager där medarbetare arbetar med maskiner och i en delvis automatiserad miljö. Våra medarbetare involveras i det kontinuerliga arbetet med att ta fram säkra och ergonomiska arbetsrutiner.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

Ta reda på mer om hur vi jobbar med hållbarhet och hur vår strategi ser ut för framtiden inom Asker Healthcare Group. Läs vår senaste hållbarhetsrapport på asker.com.

Hållbarhetsrapport

Kvalitet centralt i allt vi gör

Vi spelar en viktig roll inom hälso- och sjukvården genom att säkerställa en god tillgänglighet av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Därmed skapar vi förutsättningar för att våra kunder ska kunna bedriva en effektiv vård.

Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av verksamheten. Det omfattar allt från att leva upp till de regulatoriska kraven som ställs på oss som distributör och på våra underleverantörer, till att möta rätt produktkvalitet i anbuden, hålla en hög servicegrad ut till våra kunder och säkra leveranserna i vår försörjningskedja.

Att upprätthålla en effektiv och hög leveranssäkerhet är en central del i vårt kvalitetsarbete. Det är ett av de viktigaste operativa mätetal vi har. Vår Supply Chain-avdelning följer utvecklingen dagligen och ner på artikel- och kundnivå, för att vid avvikelser kunna agera snabbt och korrekt. Tack vare regelbundna operativa möten och ett starkt systemstöd kan vi snabbt göra rätt allokeringar vid behov, vilket vi hade stor nytta av under pandemin exempelvis.


God affärsetik i grunden

För att uppfylla vår vision om att vara förstahandsvalet för Sveriges vård och beredskap är det helt avgörande att vi bibehåller våra kunders och samarbetspartners förtroende. Därför bedriver vi vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Våra medarbetare har genomfört en digital utbildning om vår uppförandekod som bland annat behandlar frågor om antikorruption och affärsetik.

En rättvis och hållbar värdekedja

Vi ställer tydliga förväntningar på våra leverantörer när det gäller arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter genom vår uppförandekod för leverantörer, som vi ber samtliga att underteckna. Genom ett proaktivt samarbete med leverantörer arbetar vi för att upprätthålla en rättvis och säker arbetsmiljö i hela värdekedjan.

Upptäck mer