Tillägg till SLLs förklaring till upphandling av förbrukningshjälpmedel

I stort sett delar vi SLLs redogörelse för den uppkomna situationen – http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/09/Stodstrumpor-och-andra-forbrukningshjalpmedel/

Vi har dock några tillägg till deras redogörelse och behöver även korrigera en del felaktiga påståenden som rapporterats under de senaste dagarna

”Det skulle kosta landstinget 500 miljoner för fem år. Men redan efter ett år har det kostat 465 miljoner kronor – hur har det blivit så dyrt?”
 • Beskrivningen som rapporterats i media att 500 miljoner kronor över fem år skulle vara en förväntad totalkostnad för driften av detta avtal är direkt felaktig. 

 • Grunden till den felaktiga beskrivningen är en sammanblandning mellan å ena sidan den utvärderingsmodell som SLL valt att använda för att finna det bästa anbudet, och å andra sidan en ambition att prognosticera framtida kostnader.

 • Varken OneMed eller SLL har givit uttryck för att detta avtal skall kunna driftas för detta låga belopp. 

 • SLLs historiska kostnader uppgick redan 2013 till nära 400 miljoner kronor med dåvarande befolkningsmängd vilken sedan dess ökat väsentligt. Dessutom har patientstrukturen ändrats med fler äldre, multisjuka och kroniskt sjuka. 

 • OneMed har aldrig fått eller besvarat frågor om huruvida utvärderingsmodellens sammanlagda totalbelopp var ett estimat på faktisk driftkostnad. 

 • OneMed har dock bekräftat och förklarat de funktionspriser som angetts i anbudets utvärderingsmodell, samma funktionspriser som sedan avtalsstart efterlevts och fortsatt kommer efterlevas. Totalkostnaden bestäms av det faktiska behovet och de val mellan produkter som görs av förskrivarna.

 • Den utvärderingsmodell som SLL valde att använda innehöll ett antal brister. OneMed konstaterade under upphandlingen att brister förelåg och påtalade detta till landstinget före upphandlingen avgjordes, utan att landstinget vidtog åtgärder för att förändra den.

”Ett dåligt avtal – som vanligt blir det skattebetalarna som får betala”


 • Det finns givetvis anledning för oss att vara självkritiska med tanke på den uppkomna situationen. Det skall dock inte sammanblandas med att upphandlingen eller avtalet lett till ett dåligt resultat. 

 • Som helhet är det nuvarande avtalet bra, både för SLL, dess brukare och skattebetalarna. Den totala kostnaden per brukare har sänkts. Medelkostnaden per brukare har minskat betydligt sedan SLL drev verksamheten i egen regi och även jämfört med det tidigare avtalet. 

 • Vårdkvaliteten och servicen för berörda brukare inom SLL är fortsatt mycket god med tillgång till ett brett och högkvalitativt sortiment.

”OneMed har skickat vilka produkter de velat – första- eller andrahandsval – till patienterna – allt för att tjäna så mycket pengar som möjligt”

 • Vilken produkt som förskrivs och levereras är resultatet av en medicinsk bedömning som görs utifrån brukarens behov och genomförs av en förskrivare. OneMed är inte en del av den processen och har ingen påverkan på produktvalet.

 • OneMed har dock enligt upphandlingen såväl en möjlighet som en skyldighet att utifrån detta se till att andelen andrahandsval inte överstiger 9% för något funktionsområde, exklusive kompression

 • Därför är OneMed skyldig att genomföra flyttar för att upprätthålla fördelningen.

 • Regeln att fördelningen ska vara som mest 9% andrahandsval fanns i det gamla avtalet mellan OneMed och SLL (även om begränsningen då var satt till 10%) och så även i det nya avtalet.

 • I det gamla avtalet applicerades regeln på hela funktionsområden – inte funktionsrad. Detta skapade en praxis som vi utgick från skulle gälla även för det nya avtalet.

 • Vi blev därför mycket förvånade över att SLL ville försöka ändra det efter att det nya avtalet trätt i kraft, då förändringen inte angavs i upphandlingen och avtalstexten inte förändrats. En sådan förändring kunde därför inte accepteras.

 • Avtalets kravställning på fördelning mellan första- och andrahandsval har uppnåtts varje enskild månad sedan avtalsstart.

 • Vid det nya avtalets start i juni 2015 sattes första- och andrahandsval upp enligt definitionen i avtalet.

 • Under avtalets första år har färre flyttar gjorts samt vid färre tillfällen än i det gamla avtalet.

 • Den sammantagna ekonomiska effekten av flyttarna för SLL jämfört med inställningen vid avtalsstart har inneburit en avsevärt lägre kostnad än den hade varit utan produktflyttar. 

”En kompressionsstrumpa som skulle ha kostat 100 kronor har ersatts med en motsvarande produkt för 6 000 kronor – en sådan dyr strumpa går inte att försvara”

 • Rapporteringen som återgetts kring avtalets kompressionslösningar är missvisande och felaktig.

 • Det finns inga ”standardkompressionsstrumpor” eller motsvarande som andrahandsval. Alltså: inga standardstrumpor som borde kostat 100 kronor har levererats till ett pris av 6 000 kronor.

 • Enbart måttsydda och specialanpassade kompressionslösningar återfinns som andrahandsval enligt överenskommelse med SLL.

 • Inga flyttar har genomförts mellan första och andrahandsval för kompressionslösningar under avtalet, med undantag för ett fåtal produkter som var felaktigt placerade som flyttades tio dagar in på avtalet efter godkännande från SLL. 

 • Den kompressionslösning som förskrivits och resulterande första- eller andrahandsval är enbart ett resultat av en medicinsk bedömning som utförs av förskrivare anställda i SLL. Detta har skett helt utan inblandning av OneMed.

 • Att 91/9-regeln och de viten som är kopplade till denna inte är avtalad för kompressionslösningar beror på det faktum att en långt större del av kompressionslösningarna behöver anpassas efter varje brukare av medicinska skäl. På detta sätt skiljer sig kompressionslösningarna från övriga funktionsområden i avtalet. 

 • Andelen andrahandsval (det dyrare alternativet) är lägre under början av detta avtal i jämförelse mot slutet av det förra avtalet och är alltså inte ett skäl till avtalets totalkostnad.

 • Den utvärderingsmodell som SLL valde att använda innehöll ett antal brister. En av bristerna var att kompressionslösningar utvärderades på samma sätt som övriga områden (förskrivning 91% förstahandsval och 9% andrahandsval), trots att fördelningen var närmre 50/50 i det tidigare avtalet på grund av att alla måttbeställda kompressionslösningar är andrahandsval.

 • OneMed informerade SLL om denna brist och föreslog en utvärdering som vägde första- och andrahandsval 50/50 för att bättre spegla behovet och utfallet. SLL valde att inte ändra förutsättningarna i upphandlingen. 

 • Den mycket förenklade beskrivningen som görs av de så kallade ”strumporna” är felaktig och direkt förminskande för såväl patienter med svåra sjukdomstillstånd som för den högutbildade vårdpersonal som arbetar inom området. Se följande länk för information: http://www.medtechmagazine.se/nyheter/6000-for-strumpor-ar-inte-dyrt

Robert Schmidt
robert.schmidt@onemed.com
 

Fler nyheter

Du använder en gammal webbläsare. För att kunna nyttja alla funktioner i vår webbshop, så rekommenderar vi att du uppgraderar. Vi stödjer Internet Explorer version 9 och uppåt, Mozilla Firefox version 9 och uppåt, samt Google Chrome och Apple Safari.